PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Ši Sutartis yra sudaroma nuotoliniu būdu Jums darant žymą, kad perskaitėte ir sutinkate su visomis žemiau nurodytomis sutarties sąlygomis.

Prašome atidžiai perskaityti visas Sutarties sąlygas.

1. SUTARTIES OBJEKTAS
Šia Paslaugų teikimo sutartimi (toliau – Sutartis), sudaroma nuotoliniu būdu naudojant ryšio priemones, MB Mokymosi ypatumų centras LABIRINTAS, j. a. k. 305583104, buveinės adresas Švitrigailos g. 11K-103, LT-03228, Vilnius, el. paštas: labas@labirintas.com (toliau - Paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal Jūsų (toliau – Klientas) interneto tinklalapyje (https://www.labirintas.com/registracija/) užpildytą registracijos formą ir interneto tinklalapyje (https://www.labirintas.com/paslaugos/kainynas/) nurodytą mokestį ir sąlygas pats ir / ar pasitelkdamas trečiuosius asmenis suteikti individualių ar grupinių užsiėmimų ir / ar kitas paslaugas (toliau – Paslaugos) Klientui ir / ar Kliento atstovaujamam vaikui (toliau – Vaikas), o Klientas įsipareigoja atsiskaityti su Paslaugų teikėju ir vykdyti kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
1.1. Sutartimi teikiamos Kliento pasirinktos paslaugos nuotoliniu būdu užpildant registracijos formą interneto tinklalapyje (https://www.labirintas.com/registracija/);
1.2. Paslaugų teikimo trukmė, laikas bei vieta nurodomi interneto tinklalapyje (https://www.labirintas.com/#paslaugos).

2. ATSISKAITYMO TVARKA
2.1. Mokesčiai už Paslaugas nurodyti interneto tinklalapyje (https://www.labirintas.com/paslaugos/kainynas/).
2.2. Konkretus Kliento mokamas mokestis už Paslaugas apskaičiuojamas pagal Kliento pasirinktas konkrečias Paslaugas. Mokestis už Paslaugas mokamas pateikus finansinį apskaitos dokumentą.
2.3. Paslaugų mokestis mokamas pavedimu į MB Mokymosi ypatumų centras LABIRINTAS banko sąskaitą: LT31 7180 3000 4246 7864 AB Šiaulių banke.
2.4. Vaikui susirgus ar nelankant užsiėmimų dėl kitų pateisinamų priežasčių, mokestis už Paslaugas nėra mažinamas ir už Vaiko praleistus užsiėmimus nėra niekaip atlyginama ar kompensuojama, išskyrus atvejį, kai Paslaugų teikėjas informuojamas iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) dieną iki numatytos užsiėmimo dienos.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
3.1.1. užtikrinti kokybišką Sutartyje nurodytų Paslaugų teikimą;
3.1.2. Paslaugų teikimo laiku užtikrinti Vaiko priežiūrą ir saugą;
3.1.3. užtikrinti Kliento pateiktų asmens duomenų saugumą;
3.1.4. vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:
3.2.1. apriboti Paslaugų teikimą Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;
3.2.2. esant objektyvioms priežastims vienašališku sprendimu perkelti užsiėmimo laiką, apie pakeistą laiką Klientą informuojant iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) dieną iki numatytos užsiėmimo dienos;
3.2.3. pareikalauti iš Kliento atlyginti visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas, o taip pat kaupti ir tretiesiems asmenims, užsiimantiems skolos išieškojimo veikla, perduoti informaciją apie laiku neatsiskaičiusį Klientą.
3.3. Paslaugų teikėjas neatsako už paliktus ir / ar pamestus Paslaugų teikimo laikotarpiu Vaiko daiktus ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių.
3.4. Klientas įsipareigoja:
3.4.1. užtikrinti, kad Paslaugų teikimo metu Vaiko sveikatos būklė būtų tinkama dalyvauti Paslaugų teikėjo organizuojamuose užsiėmimuose;
3.4.2. pateikti informaciją apie Vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu Vaiko dalyvavimas konkrečioje Paslaugų teikėjo organizuojamoje veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai;
3.4.3. pateikti Paslaugų teikėjui informaciją apie Vaiko specialius poreikius – turimas alergijas, ligas ar kitą būtiną informaciją, kuri reikalinga norint užtikrinti Vaiko sveikatą, saugumą ir privalomus poreikius. Nepateikus tokios informacijos, nelaimingo atsitikimo atveju, atsakomybė tenka Klientui;
3.4.4. Registracijos formoje pateikti tikslius, teisingus savo duomenis ir rekvizitus;
3.4.5. atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;
3.4.6. susipažinti ir supažindinti Vaiką su MYC Labirintas taisyklėmis, numatytomis Sutarties 3.5 p.;
3.4.7. prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius, jei Vaikas Paslaugų teikimo laikotarpiu savo kaltais veiksmais padarytų žalos kitiems vaikams, Paslaugų teikėjui ir / ar Paslaugų teikimo laikotarpiu naudojamam turtui;
3.4.8. leisti Paslaugų teikėjui teikti Vaikui pirmąją medicininę priežiūrą ir pagalbą;
3.4.9. esant įsiskolinimui, atlyginti Paslaugų teikėjui visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas;
3.4.10. vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
3.5. Vaiko įsipareigojimai / MYC Labirintas taisyklės:
3.5.1. laikytis MYC Labirintas programoje nustatytos tvarkos, susitarimų;
3.5.2. Paslaugų teikimo laikotarpiu laikytis drausmės bei pedagogų ar kitų specialistų nurodymų;
3.5.3. saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems;
3.5.4. neišeiti iš MYC Labirintas teritorijos be pedagogų ar kitų specialistų leidimo;
3.5.5. gerbti Paslaugų teikėjo darbuotojus ir kitus vaikus;
3.5.6. Paslaugų teikėjas rekomenduoja neduoti Vaikui Paslaugų teikimo laikotarpiu naudotis planšetiniais kompiuteriais, mobiliaisiais telefonais bei kitais brangiais daiktais, siekiant išvengti jų vagysčių, sugadinimo ir / ar kitokio sunaikinimo.
3.6. Šalys įsipareigoja iš anksto arba nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas) raštu informuoti viena kitą apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą. Tinkamai neinformavus, yra laikoma, kad paskutiniai žinomi kontaktiniai duomenys yra teisingi ir visa korespondencija, siunčiama šiais kontaktais, laikoma tinkamai įteikta.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
4.1. Paslaugų teikėjas šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkys šiuos asmens duomenis: Vaiko vardas, pavardė, vaiko amžius, informacija apie Vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu Vaiko dalyvavimas konkrečioje Paslaugų teikėjo organizuojamoje veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai, Kliento vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė tvarkyti duomenis sudarant ir vykdant šią Sutartį. Klientui nepateikus asmens duomenų, Paslaugos negalės būti teikiamos. Pateiktus duomenis Paslaugų teikėjas saugos tol, kol bus vykdoma Sutartis ir 10 metų Sutarčiai pasibaigus.
4.2. Paslaugų teikėjas tvarkys Kliento vardą, pavardę, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu tik esant Kliento sutikimui kaip teisiniam pagrindui. Šiuo tikslu duomenys bus saugomi 3 metus nuo sutikimo davimo. Asmens duomenų pateikimas šiam tikslui nėra būtinas, nedavus sutikimo nebus siunčiami tiesioginės rinkodaros pasiūlymai, tad galite nesužinoti aktualių naujienų, negauti naudingų pasiūlymų.
4.3. Paslaugų teikėjas tvarkys Vaiko atvaizdą tiesioginės rinkodaros tikslu tik esant Kliento sutikimui kaip teisiniam pagrindui. Šiuo tikslu duomenys saugomi 5 metus nuo sutikimo davimo. Duomenų pateikimas ir sutikimas duomenų tvarkymui šiuo tikslu nėra privalomas, dėl to nebus jokių pasekmių.
4.4. Informuojame, kad duotą sutikimą bet kada galite atšaukti kreipdamiesi Paslaugų teikėjo nurodytais kontaktais: el. p. labas@labirintas.com.
4.5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo ir užtikrinti duomenų subjekto teisių apsaugą. Paslaugų teikėjas taip pat įsipareigoja imtis visų asmens duomenų saugumo priemonių, kurių reikalauja galiojantys teisės aktai.
4.6. Kai Paslaugų teikėjas konkrečiai asmens duomenų tvarkymo veiklai atlikti pasitelkia duomenų tvarkytoją, sutartimi tam kitam duomenų tvarkytojui nustatomos tos pačios duomenų apsaugos prievolės, kaip ir prievolės, nustatytos Paslaugų teikėjui šioje Sutartyje, visų pirma, prievolė pakankamai užtikrinti, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų reikalavimus. Kai duomenų tvarkytojas nevykdo duomenų apsaugos prievolių, Paslaugų teikėjas išlieka visiškai atsakingas Klientui už duomenų tvarkytojo prievolių vykdymą.
4.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama teisės normomis nustatyta konfidencialumo prievolė.
4.8. Asmens duomenys gali būti perduoti šiems gavėjams: IT paslaugų teikėjams, švietimo, edukacinių ir kitų paslaugų teikėjams.
4.9. Duomenų subjektas turi šias teises: (i) susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); (ii) reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); (iii) savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); (iv) reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); (v) teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); (vi) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel.: 8 5 271 2804, 8 5 279 1445, faks. 8 5 261 9494, el. paštas: ada@ada.lt).
4.10. Sutarties 4.9 p. nurodytomis teisėmis galima pasinaudoti kreipiantis į Paslaugos teikėją Sutarties rekvizituose nurodytais kontaktais el. paštu labas@labirintas.com.

5. ATSAKOMYBĖ
5.1. Kai Paslaugų teikėjas Paslaugų teikimui pasitelkia trečiąjį asmenį, Paslaugų teikėjas išlieka visiškai atsakingas Klientui už trečiojo asmens prievolių vykdymą.
5.2. Jei Klientas nevykdo savo piniginių įsipareigojimų ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Paslaugų teikėjas turi teisę laikinai sustabdyti Paslaugų pagal Sutartį teikimą, ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki Paslaugų teikimo sustabdymo įspėjęs Klientą apie susidariusią skolą ir paraginęs ją sumokėti.
5.3. Nesilaikant apmokėjimo už Paslaugas pagal Sutartį sąlygų, Paslaugų teikėjas turi teisę Kliento skolų išieškojimą perduoti trečiosioms šalims. Tokiu atveju, Klientas įsipareigoja apmokėti visas Paslaugų teikėjo išlaidas, susijusias su Kliento skolų Paslaugų teikėjui išieškojimu.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
6.1. Sutartis Kliento ir Paslaugų teikėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas, naudojant ryšio priemones, nuotoliniu būdu interneto tinklalapyje (https://www.labirintas.com/registracija/) užpildo registracijos formą), pažymi varnele, jog perskaitė šią Sutartį ir su ja sutinka bei pateikia registracijos formą Paslaugų teikėjui. Tokiu būdu patvirtinta Sutartis yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos šalių teisės bei pareigos ir kitos su Paslaugų teikimu susijusios sąlygos.
6.2. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta atskiru Šalių susitarimu, taip pat Sutartyje numatytais atvejais gali būti nutraukiama vienašališkai.
6.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti Kliento pasiimti Vaiką dėl šių priežasčių:
6.3.1. Sutartyje numatytų Kliento ir / ar Vaiko įsipareigojimų / MYC Labirintas taisyklių nesilaikymo. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas pateikia Klientui pranešimą apie nevykdomą ar netinkamai vykdomą Kliento įsipareigojimą bei nustato papildomą protingą terminą tokiam pažeidimui pašalinti (jeigu pažeidimą įmanoma pašalinti), o Sutartis nutraukiama, jeigu Klientas per šį nustatytą protingą terminą nepašalina pažeidimo, t. y. nevykdo įsipareigojimo arba jį vykdo netinkamai;
6.3.2. Netinkamo Vaiko elgesio kitų vaikų atžvilgiu (pvz., patyčių, muštynių ir kitų veiksmų, keliančių pavojų kitų vaikų sveikatai, gyvybei ir kt.);
6.3.3. MYC Labirintas turto tyčinio gadinimo.
6.3.4. Jeigu Klientas pradelsia sumokėti pagal šią Sutartį privalomus mokėjimus daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir Paslaugų teikėjui pateikus pranešimą Klientui apie jo pradelstus mokėjimus bei nustatytą papildomą protingą terminą mokėjimams atlikti, Klientas nesumoka privalomų mokėjimų pagal šią Sutartį
Nutraukus Sutartį šiame punkte nurodytais pagrindais, Paslaugų mokestis nėra grąžinamas. Sutarties nutraukimas vienašališkai neatleidžia Kliento nuo atsakomybės visiškai atsiskaityti pagal šią Sutartį už Paslaugas iki Sutarties nutraukimo dienos
6.4. Nutraukti Sutartį su Paslaugų teikėju ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Klientas gali įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Kliento rašte nurodytos Paslaugų atsisakymo ar Sutarties nutraukimo dienos. Toks Sutarties nutraukimas (Kliento iniciatyva nesant Paslaugų teikėjo kaltės ar dėl Kliento kaltės) neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už jam suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo, išskyrus atvejus, kai Klientas nutraukia Sutartį dėl Vaiko ligos ir pateikia motyvuotą prašymą bei gydytojo pažymą. Nutraukus Sutartį šiame punkte nurodytu pagrindu dėl ligos, Paslaugos teikėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo motyvuoto prašymo bei gydytojo pažymos Paslaugos teikėjui pateikimo dienos grąžinti Paslaugų mokestį, išskaičiavus Paslaugų mokesčio dalį už faktiškai suteiktas Paslaugas, t. y. faktiškai išbūtą Vaiko laiką.

7. PRANEŠIMAI
7.1. Paslaugų teikėjo rekvizitai nurodyti šioje Sutartyje, o Kliento ir / arba Vaiko asmeniniai duomenys bei rekvizitai nurodomi registracijos formoje.
7.2. Bet koks pranešimas ar kitokia informacija, susijusi su šia Sutartimi, turi būti pateikta raštu lietuvių kalba ir turi būti: (i) arba SMS žinute; (ii) arba siunčiama el. paštu. Pateikus pranešimą ar kitokią informaciją el. paštu ar SMS, informacijos pateikimo diena laikoma po informacijos išsiuntimo dienos einanti darbo diena.
7.3. Kiekviena šalis nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo pranešti kitai šaliai apie e. pašto adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą. Jeigu šalis nevykdo šio įsipareigojimo, bet koks pranešimas, įteiktas / išsiųstas paskutiniu nurodytu tokios šalies rekvizitu, bus laikomas įteiktu / išsiųstu tinkamai.

8. KITOS NUOSTATOS
8.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
8.2. Šalys susitaria, kad visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka atsižvelgiant į ieškinio / pareiškimo kainą, išskyrus išimtinį teismingumą, Vilniaus miesto apylinkės teisme arba Vilniaus apygardos teisme.
8.3. Paslaugų teikėjas bet kuriuo metu gali perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, pranešus apie tai Klientui prieš 14 (keturiolika) dienų Kliento Anketoje nurodytu el. paštu ar SMS žinute.

9. REKVIZITAI:
MB Mokymosi ypatumų centras LABIRINTAS
J. a. k. 305583104
Švitrigailos g. 11K-103, LT-03228, Vilnius
A.s LT317180300042467864
AB Šiaulių bankas
El. paštas: labas@labirintas.com
Tel. nr. +37064059595


lt_LTLithuanian
0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę